Statut Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH REGIONU KUJAWSKO - POMORSKIEGO.

 
 

Rozdział  1. Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie Audytorów Energetycznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001r Nr79 poz.855 ze zm.)
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873).

  § 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zajmujących się wykonywaniem audytów, świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali, oraz osób związanych z wykonywaniem pomiarów, ocen, ekspertyz dotyczących termomodernizacji i termowizji.

  § 3

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bydgoszczy a terenem działania jest  region Kujawsko ? Pomorski i obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw zgodnie z obowiązującym prawem.

  § 4

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

  § 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków.

Do wykonywania zadań  statutowych może zatrudnić pracowników, wolontariuszy lub firmy.

  § 6

Stowarzyszenie może być  członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

  § 7

Stowarzyszenie może używać  pieczęci, odznak i logo na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 
 

Rozdział  2. Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest: 

 1. wyrażanie opinii o projektach i rozwiązaniach dotyczących szeroko rozumianego pojęcia termoizolacji i termomodernizacji;
 2. współudział w kreowaniu polityki poprawy energetycznej budynków;
 3. ochrona i promocja zdrowia;
 4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 6. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. działanie na rzecz ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 9. promocja i organizacja wolontariatu;
 10. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.
 
 

  § 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 1. tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 2. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków w kraju i za granicą, reprezentowanie interesów członków oraz ich ochrony wobec organów administracji i innych podmiotów gospodarczych;
 3. zbieranie i udostępnianie informacji o zmieniających się o przepisach oraz wymianie informacji dotyczących termomodernizacji i termoizolacji;
 4. uświadamianie o zagrożeniach  wzmożonej emisji gazów cieplarnianych i ich ograniczeniu;
 5. współpraca z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi, firmami oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.
 
 

Rozdział  3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
 

§ 11

 1. Członkiem staje się osoba która złoży wniosek pisemny rozpatrywany przez Przedstawiciela i posiada pozytywną rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 

  § 12

Członkowie maja prawo do :

 1. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 3. udziału w zebraniach, sympozjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

  § 13

Członkowie maja obowiązek :

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. udziału w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia;
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. regularnego i terminowego opłacania  składek.

  § 14

Utrata członkostwa następuje na wniosek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela;
 2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
 4. wykluczenia przez Przedstawiciela:
 • a ) z powodu łamania statutu Stowarzyszenia i łamania zasad Stowarzyszenia;
 • b ) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 • c ) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku;
 • d ) na pisemny wniosek czterech członków Stowarzyszenia.

  § 15

Od utraty członkostwa lub przyjęcia przysługuje zainteresowanym odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
 
 

Rozdział  4. Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Przedstawiciel,

  § 17 

 1. kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków;
 2. uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

  § 18

 1. walne  Zebranie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia,
 2. uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów ? w pierwszym terminie zebrania ? w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum ? w drugim terminie zebrania ? bez względu na liczbę obecnych,
 3. walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
 4. zwyczajne walne zebranie członków może odbywać się raz w roku, zwoływane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków w czasie co najmniej czternaście dni przed datą zebrania,
 5. nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie. Jest zwoływane na wniosek Przedstawiciela lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zwołane jest w terminie miesięcznym od daty wpływy wniosku do Zarządu.
 6. nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. określenie głównych kierunków rozwoju i działania Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian statutu;
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 4. udzielenie Przedstawicielowi absolutorium;
 5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Przedstawiciela;
 6. uchwalanie składek członkowskich i wszystkich świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Przedstawiciela;
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku. 

  § 20

Przedstawiciel jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie. 

  § 21

Do kompetencji Przedstawiciela należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia i Uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. przyjmowanie i skreślanie członków,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności  Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,
 9. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków.
 

  § 22

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest wyłącznie Przedstawiciel. 
 
 
 

Rozdział  5. Majątek Stowarzyszenia

§ 23

Majątek Stowarzyszenia tworzą ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

  § 24 

 1. fundusze Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich.
 2. wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia
 
 
 

Rozdział  6. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25

Uchwałę  w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  § 26

Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego funduszy i powołuje Komisję Likwidacyjną.

  § 27

W  sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa o stowarzyszeniach.